Bočni meni

utorak, 27. septembar 2011.

Kosovo: Novi Zakon o patentima

Novi Zakon br. 04/L-029 o patentima usvojen je 29.07.2011, objavljen u Sl. listu Kosova br. 12 29.08.2011,  i stupio je na snagu dana 13.09.2011. Novim zakonom je, između ostalog, predviđeno sledeće:

  • na odluke kosovske kancelarije dozvoljena je žalba komisiji u roku od 15 dana, a na rešenje komisije tužba nadležnom sudu u roku od 30 dana,
  • dozvoljeno je izlaganje pronalaska bez štetnih posledica na medjunarodno priznatim izložbama (6 meseci pre podnošenja),
  • patent koji je do sada bio predmet prenosa prava i licence (isključive ili delimične), sada može biti i predmet garancije ili zaloge, izvršenja i stečaja,
  • prevodjenje patentne prijave na službene jezike,
  • dozvoljeno je ponovno uspostavljanje prava prvenstva, kao i korekcija ili dopuna zahteva za priznanje prava prvenstva,
  • omogućeno je produženje roka za dostavljanje Document Of Evidence (DOE) - maksimalno 90 dana od završenog suštinskog ispitivanja u nadležnom organu,
  • uvedena je Obavezna licenca za patente farmaceutskih proizvoda namenjenih za izvoz u zemlje koje imaju problema sa javnim zdravljem, i
  • Zavod će izdavati sertifikat o dopunskoj zaštiti za lek za ljude i životinje, kao i za biljne proizvode.

Napomena: Odredbe vezane za obavezne licence za farmaceutske proizvode i Sertifikat o dopunskoj zaštiti biće primenjivane posle pristupanja Kosova EU.