Bočni meni

utorak, 27. septembar 2011.

Kosovo: Novi Zakon o industrijskom dizajnu

Novi Zakon br. 04/L-028 o industrijskom dizajnu usvojen je 29.07.2011, objavljen je 22.08.2011,  i stupio je na snagu dana 06.09.2011. 

Novi Zakon predviđa da je dizajner samo privatno lice, ne i pravno lice, kao što je predviđao predhodni Zakon.

Potvrda o registraciji industrijskog dizajna se dostavlja samo na zahtev vlasnika.

Novim Zakonom se uvode i odredbe o komunitarnom dizajnu, koje stupaju na snagu po ulasku Republike Kosova u Evropsku Uniju.

Što se tiče građansko pravne zaštite, ukinuti su subjektivni i objektivni rok za podnošenje tužbe za povredu industrijskog dizajna.