Novosti

sreda, 20. novembar 2013.

Mara Janković u novembarskom izdanju INTA ACC Biltena

U novembarskom izdanju biltena INTA Komiteta za borbu protiv krivotvorenja (ACC) je objavljen članak o nastavku serije okruglih stolova koji se bave pitanjem prometa krivotvorene robe putem interneta u Srbiji. Članak obrađuje treći okrugli sto održan 25.09.2013, i četvrti održan 09.10.2013. Seriju okruglih stolova je u svojstvu člana podgrupe ACC za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju (ACC EE & CA) organizovala Mara Janković u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Članak možete naći na linku http://www.inta.org/Advocacy/Documents/acc_newsletter_2013_november.pdf.

utorak, 24. septembar 2013.

Mara Janković jedan od predavača na regionalnom seminaru koji su organizovali WIPO i ZIS Srbije

U Beogradu je od 11-12. septembra održan dvodnevni regionalni seminar o prinudnom sprovođenju prava intelektualne svojine. Seminar su zajednički organizovali Svetska organizacija za intelekualnu svojinu (WIPO) i Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, a Mara Janković je učestvovala kao jedan od predavača. Ona je održala predavanje na temu “Uloga nosioca prava – Saradnja sa organima za prinudno sprovođenje prava”. Detaljnije na linku http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=664.

sreda, 26. jun 2013.

Mara Janković na drugom Okruglom stolu o prometu krivotvorene robe putem Interneta

U prostorijama Privredne komore Srbije je 26.06.2013. godine održan drugi Okrugli sto o prometu krivotvorene robe putem Interneta u Srbiji. Okrugli sto je organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa Međunarodnom asocijacijom za zaštitu žigova INTA.

petak, 24. maj 2013.

Okrugli sto o prometu krivotvorene robe putem Interneta u Srbiji

Mara Janković je inicirala i učestvovala u organizovanju Okruglog stola o prometu krivotvorene robe putem Interneta u Srbiji koji je održan 29.04.2013. godine u prostorijama MUP-a Republike Srbije, a pod okriljem INTA – Međunarodne asocijacije za žigove, Komiteta za borbu protiv krivotvorenja i piraterije. Detaljnije na linku http://www.rnids.rs/lat/vesti/okrugli-sto-o-prometu-krivotvorene-robe-putem-interneta-u-srbiji/id/4178.

ponedeljak, 13. maj 2013.

MJB, Dejan Bogdanović i Vladimir Djerić na listi Chambers Europe 2013

Chambers Europe 2013 uvrstio je MJB u Grupu 1 advokatskih kancelarija za zaštitu intelektualne svojine u Srbiji, a Dejan Bogdanović je izdvojen kao jedan od vodećih advokata u ovoj oblasti. (http://www.chambersandpartners.com/Europe/Editorial/74298).

Vladimir Djerić je rangiran kao jedan od vodećih advokata u oblasti rešavanja sporova (http://www.chambersandpartners.com/Europe/Editorial/74301).

petak, 19. april 2013.

Mara Janković u INTA Publikaciji

U aprilskom izdanju biltena INTA Komiteta za borbu protiv krivotvorenja (ACC) je objavljen članak o robi u tranzitu u Istočnoj Evropi. Članak se zasniva na anketi koju je osmislila i sprovela Mara Janković kao član podgrupe za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju (EE & CA). Članak možete naći na linku http://www.inta.org/Committees/Documents/acc_newsletter_04_2013.pdf.

utorak, 06. novembar 2012.

Vladimir Djerić predavač na AmCham seminaru

Vladimir Djerić je bio predavač na seminaru “Poslovna tajna – zakonodavstvo i praksa” održanom 25. oktobra 2012. u Američkoj privrednoj komori u Srbiji (AmCham Srbija).

sreda, 24. oktobar 2012.

Vladimir Djerić na listi slovenačke arbitraže

Vladimir Đerić je pozvan da bude na listi stranih arbitara Stalnog arbitražnog suda pri Privrednoj i industrijskoj komori Slovenije (www.sloarbitration.eu).

petak, 25. maj 2012.

Chambers 2012 rangirao Dejana Bogdanovića u najvišu kategoriju advokata za pravo intelektualne svojine u Srbiji

Chambers 2012 je rangirao Dejana Bogdanovića u najvišu kategoriju advokata za pravo intelektualne svojine u Srbiji, videti http://www.chambersandpartners.com/Europe/Editorial/70196#per_322089.

sreda, 23. maj 2012.

Vladimir Djerić uvršten u drugo izdanje publikacije Best Lawyers in Serbia and Montenegro

Vladimir Đerić je uvršten u drugo izdanje publikacije Best Lawyers in Serbia and Montenegro (2012) u oblasti međunarodna arbitraža, videti na BestLawyers.com.

petak, 27. april 2012.

Mara Janković dala intervju listu "Politika" povodom slučaja Šlomović

26. aprila 2012. je u dnevnom listu "Politika" objavljen intervju sa Marom Janković povodom "slučaja Šlomović". Naslednici Ambroaza Volara, poznatog trgovca umetninama, traže povraćaj dela Volarove zbirke, koji se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Ova zbirka neprocenjive vrednosti je tokom II svetskog rata preko Eriha Šlomovića, Volarovog ličnog sekretara, dospela u Jugoslaviju. MJB zastupa naslednike Ambroaza Volara u postupku protiv Republike Srbije i naslednika Eriha Šlomovića pred sudom u Beogradu. Intervju možete naći na linku http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Beogradski-advokati-zastupaju-Volarove-naslednike.sr.html..

ponedeljak, 12. mart 2012.

MJB novi saradnik Anaqua Country Laws

Sa zadovoljstvom sarađujemo sa Anaqua-om i pomažemo im u pravljenju njihovog globalnog pregleda nacionalnih zakonodavstava. Anaqua pruža usluge i softverska rešenja za upravljanje pravima intelektualne svojine, i namenjena je malim i srednjim preduzećima, i advokatskim kancelarijama koje se bave intelektualnom svojinom. Detaljnije informacije potražite na www.anaqua.com.

četvrtak, 23. februar 2012.

Vladimir Djerić održao predavanje “Pravne mere za očuvanje tajnosti i pravna sredstva u slučaju povrede poslovne tajne”

Vladimir Djerić je održao predavanje “Pravne mere za očuvanje tajnosti i pravna sredstva u slučaju povrede poslovne tajne” na seminaru o novom srpskom Zakonu o zaštiti poslovne tajne u organizaciji Centra za razvoj ljudskih resursa i menadžment koji je održan 22. februara 2012. godine u Beogradu.

četvrtak, 05. januar 2012.

Vladimir Djerić imenovan za arbitra Stalnog izbranog suda pri Privrednoj komori Srbije

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je Vladimir Djerić, advokat iz naše kancelarije, imenovan za arbitra Stalnog izbranog suda (Arbitraže) pri Privrednoj komori Srbije odlukom Upravnog odbora Privredne komore Srbije od 21. decembra 2011.

utorak, 06. decembar 2011.

Dejan Bogdanovic održao predavanje o Strategiji i upravljanju pravom intelektualnog vlasništva

Na poziv koncerna Agrokor, Dejan Bogdanović, partner u MJB, je 18.11.2011. godine u Beogradu održao predavanje na temu Strategija i upravljanje pravom intelektualnog vlasništva. Predavanje se bavi pitanjem kako bi moderna kompanija trebalo da upravlja svojim portfoliom intelektualne svojine.

sreda, 23. novembar 2011.

Srbija: Novi Zakon o privrednim društvima

Novi Zakon o privrednim društvima počinje da se primenjuje od 1. februara 2012 (stupio na snagu 4. juna 2011). Novi zakon zahteva od postojećih privrednih društva da, već prema slučaju, usvoje određene promene u svojoj strukturi i izmene svoje osnivačke akte. Na primer, društva sa ograničenom odgovornošću treba da harmonizuju strukturu svojih organa upravljanja s novim zakonom. Takođe, akcionarska društva treba da harmonizuju svoje osnivačke akte i statute sa novim zakonom, kao i da usvoje statut ako ga nemaju. Rok da se to učini je 1. februar 2012, s tim da promene treba da se registruju do 1. maja 2012.

nedelja, 06. novembar 2011.

Mara Jankovic održala predavanje o prednostima Haškog sistema sa stanovišta korisnika

Na poziv Zavoda za intelektualnu svojinu Mara Janković u Beogradu održala predavanje na temu "Prednosti Haškog sistema sa stanovišta korisnika". Predavanje je održano u okviru dvodnevnog regionalnog seminara o zaštiti industrijskog dizajna.

utorak, 27. septembar 2011.

Kosovo: Novi Zakon o patentima

Novi Zakon br. 04/L-029 o patentima usvojen je 29.07.2011, objavljen u Sl. listu Kosova br. 12 29.08.2011,  i stupio je na snagu dana 13.09.2011. Novim zakonom je, između ostalog, predviđeno sledeće:

  • na odluke kosovske kancelarije dozvoljena je žalba komisiji u roku od 15 dana, a na rešenje komisije tužba nadležnom sudu u roku od 30 dana,
  • dozvoljeno je izlaganje pronalaska bez štetnih posledica na medjunarodno priznatim izložbama (6 meseci pre podnošenja),
  • patent koji je do sada bio predmet prenosa prava i licence (isključive ili delimične), sada može biti i predmet garancije ili zaloge, izvršenja i stečaja,
  • prevodjenje patentne prijave na službene jezike,
  • dozvoljeno je ponovno uspostavljanje prava prvenstva, kao i korekcija ili dopuna zahteva za priznanje prava prvenstva,
  • omogućeno je produženje roka za dostavljanje Document Of Evidence (DOE) - maksimalno 90 dana od završenog suštinskog ispitivanja u nadležnom organu,
  • uvedena je Obavezna licenca za patente farmaceutskih proizvoda namenjenih za izvoz u zemlje koje imaju problema sa javnim zdravljem, i
  • Zavod će izdavati sertifikat o dopunskoj zaštiti za lek za ljude i životinje, kao i za biljne proizvode.

Napomena: Odredbe vezane za obavezne licence za farmaceutske proizvode i Sertifikat o dopunskoj zaštiti biće primenjivane posle pristupanja Kosova EU. 

utorak, 27. septembar 2011.

Kosovo: Novi Zakon o trgovačkim markama

Novi Zakon br. 04/L-026 o trgovačkim markama usvojen je 29.07.2011. godine, objavljen je 24.08.2011, i stupio je na snagu 08.09.2011. godine. 

 

Po strukturi je značajno drugačiji od predhodnog Zakona br. 02/L-54 koji zamenjuje.

Od novih instituta uvedena je opozicija, kao i žalba na odluku Kancelarije za industrijsku svojinu Republike Kosovo. Rok za podnošenje opozicije je 3 meseca od objavljivanja prijave za registraciju trgovačke marke. Rok za žalbu na odluku Kancelarije je 15 dana od dana prijema odluke.

Prijave žiga se u Kancelariji ispituju samo po apsolutnim osnovima.

Uneto je poglavlje koje se odnosi na građansko pravnu zaštitu žiga.

Po svim ostalim elementima, novi Zakon je po strukturi i sadržaju usklađen sa drugim zakonima iz iste oblasti u zemljama regiona. 

utorak, 27. septembar 2011.

Kosovo: Novi Zakon o industrijskom dizajnu

Novi Zakon br. 04/L-028 o industrijskom dizajnu usvojen je 29.07.2011, objavljen je 22.08.2011,  i stupio je na snagu dana 06.09.2011. 

Novi Zakon predviđa da je dizajner samo privatno lice, ne i pravno lice, kao što je predviđao predhodni Zakon.

Potvrda o registraciji industrijskog dizajna se dostavlja samo na zahtev vlasnika.

Novim Zakonom se uvode i odredbe o komunitarnom dizajnu, koje stupaju na snagu po ulasku Republike Kosova u Evropsku Uniju.

Što se tiče građansko pravne zaštite, ukinuti su subjektivni i objektivni rok za podnošenje tužbe za povredu industrijskog dizajna.