Bočni meni

sreda, 13. novembar 2019.

The legal 500 2019

Intelektualna svojina

Ekspertiza Mikijelj Janković & Bogdanović u oblasti intelektualne svojine obuhvata žigove, patente, dizajn, oznake geografskog porekla, biljne sorte, autorska prava i domenske nazive. Dejan Bogdanović je zastupao u sporu u vezi sa kršenjem prava na žig „Čokoladna bananica“. Mara Janković i Katarina Radović takođe su veoma cenjene; Lena Petrović je iskusan viši saradnik.

Rešavanje sporova

Mikijelj Janković & Bogdanović ima istaknute rezultate u međunarodnoj arbitraži i rešavanju sporova u Srbiji; naša praksa obuhvata pružanje pravnih usluga u vezi sa privrednim sporovima, zakonom o medijima i kršenju autorskih prava kao i u vezi sa sporovima iz oblasti radnog prava. Vladimir Đerić je zastupao Republiku Srbiju u međunarodnoj arbitraži pred Međunarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova.

Radni odnosi u Srbiji

Mikijelj Jankovic & Bogdanovic pruža pravne savete u vezi sa radnim uslovima, ljudskim resursima, mobingu i uzbunjivanju i sporovima iz oblasti radnog prava; tim takođe pruža pravne savete u vezi sa pripremanjem pravilnika o radu, ugovora o radu, kao i procedurom prestanka radnog odnosa. Katarina Radović je na čelu odeljenja za radno pravo; ona je pružala pravne savete Imperial Tobacco SCG u vezi sa preraspodelom radnih sati i zapošljavanjem stranim lica.